پروژه های عملی الکترونیک

موضوع

(1/16) > >>

[1] پیزو تبخیر آب سرد GFN20

[2] مدار فتوسل

[3] ساخت شاسی لمسی

[4] ساخت فلزیاب با آیسی CS209A

[5] میکروفن

[6] ساخت درایو

[7] شمارنده صعودی نزولی

[8] عدم کارکرد آلارم در کیت ساعتدیجیتال

[9] تشخیص شدت ضربه مشت از طریق سنسور فشار استرین گیج

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version