نتوانستم ماژولم را راه اندازی کنم!

موضوع

(1/6) > >>

[1] avr jtag ice

[2] گیرنده و فرستنده ۱۲ کانال

[3] کیت رباتیک

[4] مشخصات فیش نری

[5] نحوه ی کار با منبع تغذیه

[6] مدار قطع وصل زمان دار

[7] ماژول ضبط صدا

[8] ماژول ضبط صدا

[9] ماژول صدا

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version