انجمن های گفتگوی روبوایکیو

لطفا به سیستم وارد یا ثبت‌نام کنید.

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

لطفا برای استفاده بهتر از انجمن، ثبت نام کنید!

نویسنده موضوع: راه اندازی ماژول df player  (دفعات بازدید: 1308 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین armcore11

  • کاربر فعال
  • ***
  • ارسال: 113
  • امتیاز: 36
    • ديدن مشخصات
راه اندازی ماژول df player
« : 22 شهریور, 1397, 01:16:25 »
سلام به دوستان

بنده چند بار تلاش کردم این ماژول رو با میکرو راه بندازم اما موفق نشدم
نمیدونم مشکل از کجاست !
این از برنامه
اجرای ترک شماره 001 در میکرو sd که با فرمت fat32 فرمت شده و سپس آهنگ رو مموری ریخته شده
از صحت ارتباط سریال میکرو مطمئن هستم
ماژول هم بدون میکرو بدون هیچ مشکلی آهنگ اجرا میکنه

/*******************************************************This program was created by the
CodeWizardAVR V3.12 Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com


Project :
Version :
Date    : 09/11/2018
Author  :
Company :
Comments:
Chip type               : ATmega8A
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
*******************************************************/


#include <mega8.h>
#include <delay.h>


// Declare your global variables here


#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)


// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];


#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
#else
unsigned int rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
#endif


#if RX_BUFFER_SIZE < 256
unsigned char rx_counter=0;
#else
unsigned int rx_counter=0;
#endif


// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;


// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
{
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   {
   rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
   // special case for receiver buffer size=256
   if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
#else
   if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
   if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
      {
      rx_counter=0;
      rx_buffer_overflow=1;
      }
#endif
   }
}


#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
{
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index++];
#if RX_BUFFER_SIZE != 256
if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
}
#pragma used-
#endif


// USART Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE 8
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];


#if TX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char tx_wr_index=0,tx_rd_index=0;
#else
unsigned int tx_wr_index=0,tx_rd_index=0;
#endif


#if TX_BUFFER_SIZE < 256
unsigned char tx_counter=0;
#else
unsigned int tx_counter=0;
#endif


// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
{
if (tx_counter)
   {
   --tx_counter;
   UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
   if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
#endif
   }
}


#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Write a character to the USART Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
{
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
   {
   tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
   if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
#endif
   ++tx_counter;
   }
else
   UDR=c;
#asm("sei")
}
#pragma used-
#endif


// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   main()
void main(void)
{


unsigned char str[10],n;


PORTB.0=1;   // pull up


// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM);
UCSRB=(1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;


// Global enable interrupts
#asm("sei")

delay_ms(3000);

while (1)
   {       
       
     
     if ( !PINB.0 ) 
       {     
         
          str[0]=0x7E;        // start
          str[1]=0xFF;        // ver
          str[2]=0x06;        // len
          str[3]=0x03;        // cmd
          str[4]=0;           // feedback
          str[5]=0x00;        // para1
          str[6]=0x01;        // para2
          str[7]=0;           // checksum
          str[8]=0xEF;        // end
         
          n=0;
          while( n<9 )
            {
             putchar( str[n++] );
             delay_ms(10);
            }
                   
          while(1); 
       } 
    }
}