اخبار رباتیک

موضوع

(1/15) > >>

[1] آیا سیستم رباتیک می‌تواند برای راه رفتن به کمک افراد فلج بیاید؟

[2] ربات Uran-۹

[3] ربات Qoopers

[4] ربات Simba

[5] ربات Waalbot

[6] ربات MSRR

[7] ربات Anatroller ARI-100

[8] ربات WaveHandling

[9] ربات Water Strider

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version